Disclaimer

Privacy Policy

Bij het samenstellen van de inhoud en vormgeving van de GuppyClub.be site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, en zijn de rechten van derden, voor zover bekend, gerespecteerd. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan GuppyClub.be echter niet instaan en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. GuppyClub.be heeft de plicht uw privacy te beschermen. Door het aanmelden op onze site als lid gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met onze privacy-policy: Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie? Om U als lid toe te laten op de forums van GuppyClub.be en deze worden uitsluitend gebruikt door GuppyClub.be. Als lid van GuppyClub.be wordt u via deze gegevens ook op de hoogte gehouden van interessante aanbiedingen en ontwikkelingen op guppy-vlak, want daar draait het in een club toch juist om.

Uw informatie aan anderen doorgeven

Gevallen van doorgifte, anders dan bedoeld in deze policy: (i) wij maken geen persoonlijke informatie openbaar zonder uw toestemming tenzij wij daartoe juridisch gerechtigd zijn of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld, door een gerechtelijk bevel of voor het voorkomen van fraude of andere delicten).

Gegevens verwijderen en/of aanpassen

De Gebruiker heeft het recht op inzage in zijn gegevens zoals die door GuppyClub.be worden aangehouden. Indien de Gebruiker daar schriftelijk of elektronisch om verzoekt, zal GuppyClub.be zo nodig zijn persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of afschermen. De Gebruiker aanvaardt dat hierdoor het gebruik van de Services of enige in het kader daarvan ter beschikking gestelde producten, materialen of informatie kan worden beperkt, bemoeilijkt of verhinderd.

Publieke forums en Chat rooms

GuppyClub.be opent chat rooms, forums, berichtenboarden en/of nieuwsgroepen voor gebruikers. Alle informatie die geplaatst wordt in deze afdelingen wordt openbaar en u moet altijd voorzichtig zijn als u besluit daar persoonsgebonden informatie vrij te geven.

Sites van derden

GuppyClub.be is niet verantwoordelijk voor de privacy policies en praktijken van andere websites, ook niet wanneer u er toegang toe verkrijgt via koppelingen vanaf deze site. Daarom raden wij u aan om de privacy policy van elke site die u bezoekt na te gaan. Bovendien, als u met de site verbinding hebt gemaakt vanaf een website van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren of de exploitanten van die site van derden. We raden u nogmaals aan om het beleid van die sites van derden door te nemen en contact op te nemen met de houder of exploitant ervan als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Internet veiligheid

GuppyClub.be neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan GuppyClub.be de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. GuppyClub.be zal de Gebruiker desgevraagd informeren over eventuele bijzondere risico's voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van de GuppyClub.be's diensten.

Kopen en Verkopen

GuppyClub.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de goederen / diensten die verhandeld worden via verkopen of ruilacties via het forum. GuppyClub.be staat enkel in voor de promotie van de verhandelingen en niet voor de controle van de eigenlijke goederen en/of verkoop- en aankoopacties. Met andere woorden GuppyClub.be zorgt enkel voor de publicatie van de aanbieding of de vraag naar goederen. Indien er geschillen zijn tussen de 2 partijen, zijn deze onderling tussen verkoper en koper te betwisten, dit desnoods via de geijkte kanalen zoals vredegerecht of handelsrechtbank.

GuppyClub.be als site

GuppyClub.be is verantwoordelijk voor en tevens eigenaar van de algemene teksten op deze website. Wij stellen de inhoud met de grootste zorgvuldigheid samen maar daarmede is GuppyClub.be echter niet aansprakelijk voor eventuele schade door eventuele onjuistheden of vermeende adviezen op deze site.

Aanpassingen aan de policy

GuppyClub.be houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Copyright

GuppyClub.be is de eigenaar van de artikels en foto's op deze website - tenzij anders vermeld. Geen enkele van de artikels of foto's op deze website mogen gebruikt, gekopiŽerd of gepubliceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Guppyclub.Be. Artikels of foto's die wij zelf gebruiken op deze website en waarvan wij niet de eigenaar zijn, worden gebruikt onder expliciete toelating van de originele auteurs, met bronvermelding. Voor deze artikels en foto's kunnen we dan ook geen toestemming geven aan derden. Wilt u toch artikels of foto's gebruiken waarvan wij de eigenaar zijn, neem dan contact met ons op!

Aanvullende informatie betreffende GDPR/AVG

Sinds 25/05/2018 verplicht de GDPR (General Data Protection Regulation) / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ons om additionele maatregelen te nemen aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Onderstaande tekst bevat uitleg over hoe Guppyclub.be met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Guppyclub.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (enkel bij registratie lidmaatschap club)
 • Geboortedatum (enkel bij registratie lidmaatschap club)
 • Adresgegevens (enkel bij registratie lidmaatschap club; Tevens woonplaats bij registratie op het discussie forum)
 • Telefoonnummer (enkel bij registratie lidmaatschap club)
 • E-mailadres (zowel bij registratie lidmaatschap club als bij registratie op het discussie forum)
 • IP-adres (enkel bij registratie lidmaatschap club)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (enkel bij registratie lidmaatschap club)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Guppyclub.be verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via guppyclubbelgium@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Guppyclub.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Guppyclub.be maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen of besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Guppyclub.be) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Guppyclub.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zoals aangehaald in sectie 1:
  • betreft gegevens verstrekt met het doel lid te worden/zijn van Guppyclub.be:
   • zolang u actief lid bent van de club met als doel onze leden te kunnen contacteren over clubactiviteiten.
  • betreft gegevens verstrekt bij registratie op het forum:
   • zolang u een account hebt op het forum met als doel te kunnen inloggen op het forum en deel te nemen aan de discussies.

Delen van persoonsgegevens met derden

Guppyclub.be maakt geen persoonlijke informatie openbaar en deelt deze niet met derden, tenzij we hiertoe juridisch gerechtigd zijn of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld, door een gerechtelijk bevel of voor het voorkomen van fraude of andere delicten).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Guppyclub.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Guppyclub.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar guppyclubbelgium@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Guppyclub.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Guppyclub.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via guppyclubbelgium@hotmail.com

Klik hier om terug te keren naar de startpagina